The right to do business of officials, public servants and public employees

Cadres, civil servants and public employees who work in state agencies and receive salaries from the State budget. However, if you want to earn additional income through outside business, you may still be allowed to do business.

  1. Subjects working at state agencies

    Cadres, civil servants and public employees are those who work in state agencies, so they are subject to restrictions in establishing, contributing capital and managing enterprises.

Tiêu chí Cán bộ Công chức Viên chức
Nguồn gốc Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh Được tuyển dụng theo vị trí việc làm
Chế độ biên chế Trong biên chế Trong biên chế Theo hợp đồng làm việc
Tính chất công việc Theo nhiệm kỳ Thực hiện công vụ thường xuyên Thực hiện công việc theo hợp đồng
Nơi làm việc – Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước;

– Tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện)

– Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước;

– Tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

– Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng;

– Cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;

– Bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Đơn vị sự nghiệp công lập
Chế độ lương Hưởng lương từ ngân sách Nhà nước – Hưởng lương từ ngân sách Nhà nước;

– Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập (đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập)

Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập
Căn cứ pháp lý Khoản 1 Điều 4 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008. – Khoản 2 Điều 4 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

– Nghị định 06/2010/NĐ-CP.

Điều 2 của Luật Viên chức năm 2010.

Restrictions on cadres, civil servants and public employees related to the establishment and capital contribution of enterprises.

Officials, civil servants, public employees and regulations on enterprise establishment

Point b, Clause 2, Article 18 of the Enterprise Law 2014 stipulates:

“Article 18. Right to establish, contribute capital, buy shares, buy capital contributions and manage enterprises

…2. The following organizations and individuals do not have the right to establish and manage enterprises in Vietnam:

… b) Cadres, civil servants and public employees in accordance with the law on cadres, civil servants and public employees; … ”

Accordingly, all people who are cadres, civil servants and public employees are not allowed to register in the name of the enterprise.

Officials, civil servants, officials and regulations on capital contribution to enterprises

The law is somewhat “open” in this regard when officials, public servants and employees are allowed to contribute capital to the enterprise, provided that the following conditions are met:

– Not holding managerial and executive posts;

– Do not conduct business in fields where he / she was previously responsible for management after resigning his post for a definite period of time according to the Government’s regulations;

– Heads and deputy heads of agencies are not allowed to contribute capital to enterprises operating within the scope of their branches and trades, which they directly perform the state management.

This means that officials, civil servants and public employees can only contribute capital corresponding to the type of business as follows:

– Being a shareholder contributing capital to a joint-stock company (not allowed to participate as a member of the board of directors, control board or other managerial positions of the enterprise);

– Being a capital-contributing member of a partnership.

In addition, the law also regulates the scope of business for relatives of officials and public servants who are the heads and deputy heads of agencies, specifically:

– Spouses of these persons are not allowed to contribute capital to enterprises operating within the branches and trades where such persons directly perform the state management;

– Spouses, fathers, mothers, and children of these people are not allowed to do business within the scope of their direct management.

Therefore, according to current law provisions, business rights of cadres, civil servants and public employees are prescribed as follows:

– Cadres, civil servants and public employees are free to set up business households according to the provisions of law.

– Cadres, civil servants and public employees are only allowed to contribute business capital to joint-stock companies and partnerships but are not allowed to manage, administer and ensure the business scope conditions as prescribed by law. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *